admin

admin

การทำแท้งในประเทศรัสเซีย

รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนหน่วยงานให้บริการทำแท้ง

นักรณรงค์เพื่อการทำแท้งอย่างเสรีในไอร์แลนด์เหนือ กล่าวว่าจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดหลังจาก ส.ส. คัดค้านกฎหมายการทำแท้งฉบับใหม่

ยาทำแท้ง ตัวช่วยแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม

กองทัพสหรัฐมีทีมสำหรับบริการทำแท้ง