วิธีการยุติการตั้งครรภ์ กับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

                    ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ ควรได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการรับฟัง สามารถให้การแนะนำปรึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการซึ่งหมายถึงสตรีตั้งครรภ์ และ/หรือ สามี ครอบครัว ได้ร่วมกัน
ไตร่ตรองถึงความจำเป็น ทางเลือก และวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

                  การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์เป็นการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕
และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

ควรพิจารณายุติการตั้งครรภ์ในกรณีต่อไปนี้
๑. ปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตราย
๒. ปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทำการยุติการตั้งครรภ์ อย่างน้อย ๑ คน
๓. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดอาญาทางเพศอีก ๓ กรณี คือ
๓.๑ การถูกข่มขืนกระทำชำเรา (มาตรา ๒๗๖)
๓.๒ การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (มาตรา ๒๗๗) แม้ว่าการตั้งครรภ์นั้นจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่สมยอม แต่ทั้งนี้การยุติการตั้งครรภ์ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
๓.๓ การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกสนองความใคร่ของผู้อื่น ซึ่งอาจจะถูกจัดหา ล่อลวง หรือพาไป แม้หญิงจะยินยอม หรืออาจจะถูกจัดหา ล่อลวงหรือพาไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำ หรือข่มขืนใจ (มาตรา ๒๘๒, ๒๘๓, ๒๘๔)

สถานที่ที่สามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์
๑. กรณีที่อายุครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ สามารถบริการยุติการตั้งครรภ์ได้ที่ http://tippornclinic.com
๒. กรณีที่อายุครรภ์เกิน ๑๒ สัปดาห์ไปแล้ว ต้องให้บริการในโรงพยาบาลเท่านั้น
ข้อควรปฏิบัติก่อนยุติการตั้งครรภ์
๑. ทราบอายุครรภ์
๒. เป็นการตั้งครรภ์ปกติในโพรงมดลูก

วิธีการยุติการตั้งครรภ์
๑. การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาควรเลือกใช้เป็นวิธีแรกเนื่องจากปลอดภัยและสะดวก
๑.๑ ช่วงอายุครรภ์ก่อน ๙ สัปดาห์ (๖๓ วัน) หลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย

รับประทานยา mifepristone ๒๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด จากนั้น ๒๔-๔๘ ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol ๘๐๐ ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๔ เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดอัตราการแท้งครบในสองสัปดาห์ ร้อยละ ๙๕

๑.๑.๑ สงสัยว่าไม่เกิดการแท้ง
– ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด
– อาการแสดงของการตั้งครรภ์ยังคงอยู่ให้ พิจารณาดำเนินการต่อไปนี้
– ใช้ยาซ้ำดังสูตรข้างต้น(หากอายุครรภ์ยังไม่เกิน ๙ สัปดาห์) หรือ
– ทำการดูดด้วยกระบอกดูดสุญญากาศ (manual vacuum aspiration: MVA)

๑.๑.๒ สงสัยว่า แท้งไม่ครบในสองสัปดาห์
ให้ พิจารณาดำเนินการต่อไปนี้
– ในกรณีที่เลือดออกไม่มาก สามารถใช้ยาmisoprostol ๘๐๐ ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๔ เม็ด) สอดเข้าช่องคลอด หรืออมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้ม หรือทำ MVA
– ในกรณีที่เลือดออกมาก พิจารณาทำ MVA

๑.๒ ช่วงอายุครรภ์ ๙-๑๒ สัปดาห์
รับประทานยา mifepristone ๒๐๐ มิลลิกรัม จากนั้น ๓๖-๔๘ ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol ๘๐๐ ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๔ เม็ด) สอดเข้าช่องคลอดถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol ๔๐๐ ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๒ เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดทุก ๓ ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน ๕ ครั้ง
ในกรณีที่ไม่แท้งให้ ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์หรือพิจารณาทำ MVA

๑.๓ ช่วงอายุครรภ์ มากกว่า ๑๒-๒๔ สัปดาห์
รับประทานยาmifepristone ๒๐๐ มิลลิกรัมจากนั้น ๓๘-๔๘ ชั่วโมง ใช้ยาmisoprostol ๘๐๐ไมโครกรัม (๒๐๐ ไมโครกรัม จำนวน ๔ เม็ด) สอดเข้าช่องคลอด
ถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol 400 ไมโครกรัม ( 200 ไมโครกรัม จำนวน 2เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดทุก 3 ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง
ในกรณีที่ไม่แท้งให้ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์

Please follow and like us: