การทำแท้งถือว่าเป็นวิธีคุมกำเนิดอย่างหนึ่ง แต่ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการทำแท้งมีความลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการคุมกำเนิดอย่างอื่น  เพราะว่านอกจากคำถามที่ว่า การที่มนุษย์หยุดยั้งการเจริญพันธุ์ของตนเองเป็นการถูกต้องหรือไม่แล้ว ยังมีคำถามต่างๆทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องอีกได้แก่ ชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ และการทำลายชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของอีกชีวิตหนึ่งที่สมบูรณ์กว่าและมีประโยชน์ในปัจจุบันมากกว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ และใครเป็นผู้กำหนดชะตาของชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ การที่ชีวิตหนึ่งสามารถควบคุมหรือตัดสินความเป็นไปของอีกชีวิตหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์และตัดสินตัวเองไม่ได้เป็นการถูกต้องหรือไม่

            เนื่องจากการทำแท้ง เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ยังไม่สมบูรณ์ และยังดำรงอยู่ไม่ได้ด้วยตนเอง การคุมกำเนิดโดยการทำแท้ง จึงเป็นปัญหาข้อถกเถียงมากมายมากกว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับการคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นๆ ดังนั้น จึงจะเห็นว่าในบางประเทศเช่น ในประเทศไทย มีปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการให้บริการคุมกำเนิดไม่มากนัก แต่ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการทำแท้งมีมากมาย จนถึงกับมีการถกเถียงกันระดับนักการเมืองและผู้บริหารประเทศ

            ในขณะที่ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการทำแท้งยังคงมีมากมาย แต่วิธีการทำแท้ง โดยขูดมดลูกหรือผ่าตัด หรือใช้สารต่างๆได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก ทำได้ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น ในอนาคตปัญหาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีวิทยาการใหม่ๆเข้ามาอีกเช่น การใช้ยา Ru486 ซึ่งเพียงรับประทานในระยะเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ก็สามารถทำให้เกิดการแท้งเองได้และค่อนข้างปลอดภัย หากวิธีนี้ผู้รับบริการสามารถจัดหาได้เองอย่างสะดวก โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์หรือบุคคลอื่น ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้คงจะเพิ่มพูนมากขึ้นอีกและเปลี่ยนโฉมหน้าไป โดยบทบาทของผู้ให้บริการจะลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป